CHOOSE 1 Dozen or 

3 Dozen to SAVE!!

1 Dozen

5" Mega 
Fluffilos

3 Dozen

5" Mega 
Fluffilos